Ympäristöselvitykset

Ympäristöselvityksiä eri käyttötarkoituksiin

Tarjontamme on ympäristöselvitysten osalta varsin monipuolinen. Alla olevasta luettelosta löytyvät kuvaukset viime aikoina eniten kysytyistä selvityksistä. Jos tarvitsemaasi ei löydy luettelosta, kysy siitä lisätietoja meiltä.

Luontoselvitykset

Kasvillisuus- ja luontotyypit

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset liittyvät nykyisin lähes kaikkiin ympäristöön vaikuttaviin hankkeisiin. Selvitysten laajuus vaihtelee hankekohtaisesti paljon; ne voivat kohdistua koko selvitysalueen kasvilajistoon tai vain johonkin tiettyyn kasvilajiin. Selvityksen kohteena voi olla joko maa- ja/tai vesiympäristö. Kasvillisuuselvityksiin kuuluvat toisinaan myös vesistöjen levätutkimukset.

Linnut

Linnustoselvitykset ovat kasvillisuuskartoitusten ohella ympäristölupia edellyttäviin hankkeisiin liittyviä perusselvityksiä. Useimmissa tapauksissa selvitetään hankealueen pesimälinnusto kartoitus- ja/tai linjalaskennalla. Suuremmissa hankkeissa edellytetään myös pesimäajan ulkopuolisia selvityksiä, joilla pyritään arvioimaan mm. hankealueen merkitystä lintujen muutonaikaisena levähdys- tai ruokailualueena.

Nisäkkäät

Nisäkkäitä koskevat selvitykset liittyvät yleensä aina ns. direktiivilajien esiintymiseen selvitysalueella. Tyypillisimmät kohdelajit/-lajiryhmät ovat liito-orava, saukko, lepakot ja suurpedot. Liito-oravan ja saukon esiintyminen selvitetään talveen tai kevääseen ajoittuvana jälki- ja jätöskartoituksena. Lepakkoselvityksissä ajankohtana ovat kesäkuukaudet ja kartoitusmenetelmänä käytetään detektorihavainnointia. Suurpetojen alueelliset esiintymistiedot saadaan pääsääntöisesti Luonnonvarakeskuksen aineistoista.

Kalat ja rapu

Pääosa kalasto- ja rapuselvityksistä liittyy velvoitetarkkailuihin, mutta niitä tehdään myös ympäristöön vaikuttavien hankkeiden lähtötilannetta arvioitaessa. Kalastoselvityksissä pyyntimenetelmänä ovat useimmiten loppukesään ajoittuva sähkökalastus tai Nordic-yleiskatsausverkoilla tehtävät koekalastukset. Koeravustuksissa käytetään erityyppisiä mertoja. Koekalastusten/-ravustusten tietoja voidaan tarvittaessa täydentää kalastustiedustelulla.

Viitasammakko

Viitasammakko kuuluu EU:n luontodirektiivilajeihin, ja sen lisääntymisalueiden kartoittaminen on viime vuosina sisältynyt monien vesistöihin kohdistuvien hankkeiden vaikutusarviointeihin. Viitasammakkokartoitukset tehdään lajin kutuaikana (yleensä huhti-toukokuun vaihteessa) ja me pyrimme ajoittamaan kartoituksemme oikeaan ajankohtaan seuraamalla kudun edistymistä entuudestaan tuntemillamme kutupaikoilla.

Perhoset, sudenkorennot ja vesikovakuoriaiset

EU:n luontodirektiivissä on mainittu eräitä perhosia, sudenkorentoja ja vesikovakuoriaisia, joiden esiintyminen hankealueella tulee selvittää mm. ympäristölupaa haettaessa.

Muut ympäristöselvitykset

Tarjontaamme kuuluu myös rajoitetusti pöly- ja ympäristömelukartoituksia.

Saukko

Metso

Silakoita